• TELEFON URGENȚE: 112 | Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 3779

C.P.I.A.A.M.

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE INFECȚII ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Contact: 021 351 5295 – interior  

Echipa Medicală:

Dr. Druciuc Gheorghița Mariana- medic specialist epidemiologic

As. Marilena Tănase  –  asistent medical principal igiena

 

C.P.I.A.A.M. este organizat conform Ordinului nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

  • C.P.I.A.A.M. ela­bo­rea­ză anu­al un pro­gram pro­priu de supra­ve­ghe­re, pre­ve­ni­re și con­trol al infec­ți­i­lor asociate asistenței medicale în cadrul spi­ta­lu­lui.
  • Depistarea/​identificarea, inre­gis­tra­rea și declararea/​raportarea infec­ți­i­lor asociate asistenței medicale de către ori­ce spi­tal sunt obli­ga­to­rii.
  • Pre­ve­ni­rea infecți­i­lor asociate asistenței medicale este un obiec­tiv per­ma­nent al acti­vi­tățtii, pro­fe­siu­nii medi­co-sani­ta­re și un cri­te­riu de eva­lu­a­re a calității  mana­ge­men­tu­lui din uni­ta­ti­le sani­ta­re.
  • Supra­ve­ghe­rea și con­tro­lul infec­ți­i­lor asistenței medicale sunt obli­ga­tii pro­fe­sio­na­le și de ser­vi­ciu pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de per­so­nal medi­co-sani­tar și auxi­li­ar sani­tar din uni­tăți­le pres­ta­toa­re de ser­vi­cii și ingri­jiri medi­ca­le.
  • Con­tro­lul efi­cient al mani­fes­tă­rii can­ti­ta­ti­ve și cali­ta­ti­ve con­du­ce la dimi­nu­a­rea ris­cu­lui la infec­ție și eli­mi­na­rea infec­ti­i­lor evi­ta­bi­le prin acti­vi­ta­tea pre­ven­ti­vă.

 

DEFINIŢIA GENERALĂ A UNUI CAZ DE INFECŢIE ASOCIATĂ ASISTENŢEI MEDICALE (Decizia 2012/506/UE)
O infecţie nozocomială asociată spitalizării actuale este definită ca o infecţie care corespunde uneia dintre definiţiile de caz
Şi
– debutul simptomelor a fost în ziua 3 sau mai târziu (data internării = ziua 1) a spitalizării actuale
SAU
– pacientul a fost supus unei intervenţii chirurgicale în ziua 1 sau ziua 2 şi prezintă simptome de infecţie la nivelul intervenţiei chirurgicale înainte de ziua 3
SAU

– un dispozitiv a fost introdus pe cale invazivă în ziua 1 sau ziua 2 determinând o infecţie intraspitalicească înainte de ziua 3
O infecţie nozocomială asociată unei spitalizări anterioare este definită ca o infecţie care corespunde uneia dintre definiţiile de caz
Şi
– pacientul se prezintă cu o infecţie, dar a fost reinternat la mai puţin de 2 zile de la o internare anterioară într-un spital de boli acute
SAU
– pacientul a fost internat cu o infecţie care îndeplineşte definiţia de caz pentru o infecţie la nivelul intervenţiei chirurgicale (IIC), adică IIC a apărut în primele 30 de zile de la intervenţie (sau, în cazul intervenţiilor chirurgicale care implică un implant, infecţia a fost profundă sau a afectat un spaţiu/organ şi a apărut în primul an de la intervenţie), iar pacientul are simptome care îndeplinesc definiţia de caz şi/sau este sub tratament cu antimicrobiene pentru infecţia respectivă
SAU
– pacientul a fost internat (sau îi apar simptome în primele 2 zile) pentru infecţie cu Clostridium dificile la mai puţin de 28 de zile de la o externare anterioară dintr-un spital de boli acute.
 

C.P.I.A.A.M.  are urma­toa­re­le res­pon­sa­bi­li­tati in dome­ni­ul ges­tio­na­rii dese­u­ri­lor rezul­ta­te din acti­vi­ta­ti­le medi­ca­le:

  • Par­ti­ci­pa la sta­bi­li­rea codu­lui de pro­ce­du­ra a sis­te­mu­lui de ges­tiu­nea dese­u­ri­lor peri­cu­loa­se;
  • Orga­ni­zea­za si veri­fi­ca buna func­tio­na­re a sis­te­mu­lui de ges­tio­na­re a dese­u­ri­lor peri­cu­loa­se;
  • Supra­ve­ghea­za acti­vi­ta­tea per­so­na­lu­lui impli­cat in ges­tio­na­rea dese­u­ri­lor peri­cu­loa­se;
  • Ras­pun­de de edu­ca­rea si for­ma­rea con­ti­nua a per­so­na­lu­lui in pro­ble­ma ges­tio­na­rii dese­u­ri­lor;
  • Ela­bo­rea­za si apli­ca pla­nul de edu­ca­re si for­ma­re con­ti­nua in pro­ble­ma ges­tio­na­rii dese­u­ri­lor;
 

 
 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support